-โครงการอาสาสมัครเอเอฟเอสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น เดือนตุลาคม 2558  ณ ประเทศลัตเวีย ฮังการี และสหพันธรัฐรัสเซีย

    - โครงการ

    - ใบสมัคร

-โครงการพัฒนาอาสาสมัครเอเอฟเอส ด้านการสอนภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2558
ณ ประเทศนิวซีแลนด์

    - โครงการ

    - ใบสมัคร