โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเอเอฟเอสระยะสั้น เดือนตุลาคม 2558

ณ ประเทศญี่ปุ่น (Kamenori Project)

- รายละเอียดโครงการ

- คุณสมบัติของผู้ดูแลเยาวชน

- ใบสมัคร (สำหรับอาสาสมัคร)

- ใบสมัคร (สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ)     
-โครงการอาสาสมัครเอเอฟเอสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น เดือนตุลาคม 2558  ณ ประเทศลัตเวีย ฮังการี และสหพันธรัฐรัสเซีย

    - โครงการ

    - ใบสมัคร

-โครงการพัฒนาอาสาสมัครเอเอฟเอส ด้านการสอนภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2558
ณ ประเทศนิวซีแลนด์

    - โครงการ

    - ใบสมัคร