AFS Site

เป็นที่ทราบทั่วกันว่า การเดินทางไปกับ “เอเอฟเอส” คือประสบการณ์อันหาที่อื่นใดเหมือน จากต้นกำเนิดที่เก่าแก่ยาวนานสืบย้อนไปได้ถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองตลอดจนความสำเร็จในหน้าที่การงานและเป็นที่ยอมรับของสังคมของนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่นแล้วรุ่นเล่า ทำให้มั่นใจได้ว่า นอกจาก เอเอฟเอส จะเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือแล้ว ยังเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนที่เป็นที่นิยมตลอดกาลจนถึงทุกวันนี้

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ หรือ “เอเอฟเอส ประเทศไทย” ได้ดำเนินการร่วมกับเอเอฟเอสโลกและประเทศสมาชิกจากทั่วโลก จัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติ และเป็นการพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วมบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน จนสามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆ ด้านได้อย่างมีความสุข เยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของเอเอฟเอสจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปศึกษาและพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา

นอกจากนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่หลากหลาย ให้เยาวชนได้ไปสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเพื่อนๆ รอบโลก โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.afsthailand.org อย่างต่อเนื่อง

Year Programs

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาจากประเทศอุปถัมภ์
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 55 (พ.ศ.2559-2560) ประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
-รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาจากประเทศอุปถัมภ์​ 

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสถานภาพตัวจริงและสำรอง
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี 
รุ่นที่ 55 (พ.ศ.2559-2560) ประเทศจีน (หอพัก) คลิก 

- สำหรับนักเรียนที่มีสถานภาพตัวจริง มูลนิธิจะส่งจดหมายประกาศผลการคัดเลือก
พร้อมเอกสารอื่นๆไปยังท่านตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบสมัคร ด้วยวิธีไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ของท่าน

- สำหรับนักเรียนที่มีสถานภาพสำรอง กรุณารอการเลื่อนสถานภาพในภายหลัง 
หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ของท่าน

เลือกเฉพาะเอกสารบางส่วน คลิกด้านล่าง
1.Cover Page
2.Candidate s photo
3.Candidate s activities photos P1
4.Candidate s activities photos P2
5.Personal Information
6.About Your Family
7.Placement Information
8.Health Certificate  1
9.Health Certificate  2
10.Health Certificate  Attachment P1
11.Health Certificate  Attachment P2
12.Letter to host family
13.Parent Statement
14.Parental Authorization Form
15.Academic Record -Transcript of Grades 1
16.Academic Record -Transcript of Grades 2
17.Confidential Placement Summary  Page 1
18.Confidential Placement Summary  Page 2
19.Confidential Placement Summary  English
20.Consent Form
21.แบบฟอร์มส่งเอกสารใบสมัครนานาชาติ

 

ประกาศผลการคัดเลือกทุนมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เต็มจำนวน
คลิก ดูรายชื่อประกาศผลตัวจริงและสำรอง
(สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อประกาศผลเป็นตัวจริงและสำรองกรุณาเช็คอีเมล์ของท่าน)

 

ข้อมูลประเทศอุปถัมภ์

 - ประเทศในกลุ่มภาคพื้นใต้(เดินทางไปเดือน มกราคม-มีนาคม/เดินทางกลับเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ปีถัดไป)

 - ประเทศในกลุ่มภาคพื้นเหนือ(เดินทางไปเดือนสิงหาคม-กันยายน/เดินทางกลับเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม ปีถัดไป)

-โปรแกรมคำนวณอายุ

-โปรแกรมคำนวณค่า BMI

ประกาศจากเอเอฟเอสเอสเขตต่างๆ
ประกาศจากเอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ
ประกาศจากเอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯตะวันออก(โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า)
ประกาศจากเอเอฟเอสเขตขอนแก่น(โรงเรียนกัลยาณวัตร)
ประกาศจากเอเอฟเอสเขตเชียงใหม่(โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ)
ประกาศจากเอเอฟเอสเขตเชียงราย(โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม)
ประกาศจากเอเอฟเอสเขตตรัง(โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจังหวัดตรัง)
ประกาศจากเอเอฟเอสเขตนครปฐม(โรงเรียนราชินีบูรณะ)
ประกาศจากเอเฟเอสเขตนครนายก(นครนายกวิทยาคม)
ประกาศจากเอเอฟเอสนครพนม(โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย)
ประกาศจากเอเอฟเอสเขตน่าน(โรงเรียนสตรีศรีน่าน)
ประกาศจากเอเอฟเอสเขตนครศรีธรรมราช(โรงเรียนเบญจมราชูทิศ)
ประกาศจากเอเอฟเอสเขตพัทลุง(โรงเรียนสตรีพัทลุง)
ประกาศจากเอเอฟเอสเขตพะเยา(โรงเรียนพะเยาพิทยาคม)
ประกาศจากเอเอฟเอสเขตลพบุรี(โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย)
ประกาศจากเอเอฟเอสเขตลำปาง (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)
ประกาศจากเอเอฟเอสเขตลำพูน (โรงเรียนจักรคำคณาทร)
ประกาศจากเอเอฟเอสเขตสระบุรี(โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม)
ประกาศจากเอเอฟเอสเขตสุพรรณบุรี(โรงเรียนสงวนหญิง)
ประกาศจากเอเอฟเอสเขตสุราษฎร์ธานี(โรงเรียนสุราษฎร์ธานี)
ประกาศจากเอเอฟเอสเขตแพร่ (โรงเรียนนารีรตน์)
ประกาศจากเอเอฟเอสเขตภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย)
ประกาศจากเอเอฟเอสเขตยะลา(โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา)
ประกาศจากเอเอฟเอสเขตอำนาจเจริญ(โรงเรียนอำนาจเจริญ) 

 

Short Programs

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม - นานาชาติ ระยะสั้น (4-6 สัปดาห์)

รับสมัคร โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ เดินทาง เดือนเมษายน 2559 (4 สัปดาห์ และ 6 สัปดาห์)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2559