AFS Site

เป็นที่ทราบทั่วกันว่า การเดินทางไปกับ “เอเอฟเอส” คือประสบการณ์อันหาที่อื่นใดเหมือน จากต้นกำเนิดที่เก่าแก่ยาวนานสืบย้อนไปได้ถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองตลอดจนความสำเร็จในหน้าที่การงานและเป็นที่ยอมรับของสังคมของนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่นแล้วรุ่นเล่า ทำให้มั่นใจได้ว่า นอกจาก เอเอฟเอส จะเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือแล้ว ยังเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนที่เป็นที่นิยมตลอดกาลจนถึงทุกวันนี้

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ หรือ “เอเอฟเอส ประเทศไทย” ได้ดำเนินการร่วมกับเอเอฟเอสโลกและประเทศสมาชิกจากทั่วโลก จัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติ และเป็นการพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วมบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน จนสามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆ ด้านได้อย่างมีความสุข เยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของเอเอฟเอสจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปศึกษาและพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา

นอกจากนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่หลากหลาย ให้เยาวชนได้ไปสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเพื่อนๆ รอบโลก โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.afsthailand.org อย่างต่อเนื่อง