AFS Site

China (CHN) Asia Pacific http://www.afs.org/afs-china

Info

ชื่อประเทศ:        สาธารณรัฐประชาชนจีน (People's Republic of China)
ที่ตั้ง:    ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย มีพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร นับว่าใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชีย มีพรมแดนติดต่อประเทศต่าง ๆ โดยรอบ 15 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีเหนือ รัสเซีย มองโกเลีย คาซัคสถาน เคอร์กิซสถาน ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย เนปาล สิกขิม ภูฐาน พม่า ลาว และเวียดนาม โดยมีเส้นพรมแดนทางบกยาวกว่า 2 หมื่นกิโลเมตร ขณะที่ทิศตะวันออกและทิศใต้จดทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต้         
เมืองหลวง:        ปักกิ่ง ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
อุณหภูมิ ภูมิอากาศ:     ประเทศจีนมีพื้นที่กว้างใหญ่ สภาพอากาศจึงแตกต่างกันตามแต่ละท้องถิ่น โรงเรียนที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ไปอยู่นั้น มีทั้งที่อยู่ทางตอนเหนือและทางตอนใต้ของประเทศจีน อย่างไรก็ตาม โรงเรียนอุปถัมภ์ในจีนที่มีสภาพอากาศหนาวนั้น จะมีเครื่องทำความร้อนภายในห้องพักและอาคาร ในช่วงแรก ผู้เข้าร่วมโครงการอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้ากับอากาศ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการปรับตัวไม่นานมาก เพราะอากาศจะค่อยๆ หนาวขึ้นเป็นลำดับ
ภาษาที่ใช้ทางการ:     ภาษาจีน
สกุลเงิน:    หยวน    
ลักษณะของโครงการ
- พักอาศัยอยู่ในหอพักของโรงเรียนอุปถัมภ์
- ได้พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวจีนในบางโอกาส เช่น ช่วงสุดสัปดาห์ หรือวันหยุด ซึ่งในช่วง 2 – 3 เดือนแรกนั้น อาจต้องพักอาศัยในหอพักก่อนเพื่อเรียนรู้ภาษาเบื้องต้นให้สามารถสื่อสารได้
- เงินบริจาคสมทบทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ยกเว้นอาหารสามมื้อในแต่ละวันซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมโครงการ
- เข้าเรียนในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เล่นกีฬา ร่วมกิจกรรมต่างๆ และฝึกปรือศิลปะและหัตถกรรมตามความถนัด
- เรียนภาษาจีน พัฒนาทั้งด้านทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเรียนภาษาจีนอย่างน้อย 15 คาบต่อสัปดาห์ในช่วง 2 - 3 เดือนแรก หลังจากนั้นเรียนภาษาจีนอย่างน้อย 10 คาบต่อสัปดาห์
- เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวจีน ตามโอกาส
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการเอเอฟเอสทุกประการ
ความเป็นมาของโครงการจีน(อยู่หอพัก)
 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศจีนอย่างรวดเร็วทำให้เกิดการตื่นตัวในการเรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการดังกล่าว ประกอบกับมูลนิธิพิจารณาเห็นว่าประเทศไทยและประเทศจีนมีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นติดต่อกันมายาวนาน จึงร่วมกับทางเอเอฟเอส ประเทศจีนจัดโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี ประเทศจีน (อยู่หอพักในโรงเรียนประจำ)ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้ภาษาจีนได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ใช้ชีวิตของการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนตลอดเกือบหนึ่งปีที่ประเทศจีนนอกเหนือจากการได้เรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาจีนอย่างคล่องแคล่วแล้ว  ยังได้เข้าศึกษาวิชาต่างๆในชั้นมัธยมปลายร่วมกับนักเรียนจีน เรียนรู้ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ระเบียบวินัย และการใช้ชีวิตของชาวจีน ที่เป็นพื้นฐานของความสำเร็จแบบก้าวกระโดดของประเทศจีนในทุกวันนี้
เหตุผลที่ควรเลือกเรียนภาษาจีนในประเทศจีน
- เป็นภาษาที่คนใช้มากที่สุดในโลก และจำเป็นในการติดต่อค้าขายกับประเทศจีนในอนาคต
- ประเทศจีนเป็นมหาอำนาจในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีอิทธิพลในการติดต่อสื่อสารในภายภาคหน้า
- มีชาวจีนอาศัยอยู่ในแทบทุกประเทศในโลก และชาวจีนได้เริ่มเดินทางออกนอกประเทศและต้อนรับชาวต่างชาติเข้าประเทศมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
- ภาษาจีนกำลังเป็นภาษาสากลที่คนใช้มากพอๆกับภาษาอังกฤษ และต่อไปจะเป็นภาษาที่ 2 หรือที่ 3 ในประเทศไทย
- การเรียนรู้ภาษาจีนจะทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่มีอายุนับหลายพันปี
- ได้สำเนียงภาษาจีนกลางจากเจ้าของภาษาโดยตรง
ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
 ภาคพื้นทวีปใต้  เดือนกุมภาพันธ์ – ธันวาคม
 ภาคพื้นทวีปเหนือ  เดือนสิงหาคม – มิถุนายนของปีถัดไป
เงินบริจาคสมทบทุนครอบคลุม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับระหว่างประเทศ
- ค่าดำเนินการในการยื่นวีซ่า รวมถึงค่าธรรมเนียมวีซ่า (VISA FEE)
- ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างที่เข้าร่วมโครงการในประเทศอุปถัมภ์ โดยผ่านเครือข่ายของเอเอฟเอสที่ใช้ทั่วโลก
- ค่าหอพัก
- ค่าเทอม
- ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมภายในประเทศไทย
•    ปฐมนิเทศ
•    ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
•    ประชุมก่อนการเดินทาง
•    ปัจฉิมนิเทศ
- ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมในประเทศอุปถัมภ์ (ในบางกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยทางเอเอฟเอสจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนในต่างประเทศโดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเอเอฟเอส
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ในบางเวลาและโอกาส ซึ่งเป็นอาสาสมัครเช่นเดียวกับโครงการของเอเอฟเอส  อื่นๆ

การเตรียมตัวเตรียมใจก่อนเข้าร่วมโครงการจีน (อยู่หอพัก)
โรงเรียนอุปภัมภ์ที่จะไปอยู่
การจัดสรรเรื่องโรงเรียนอยู่ในความรับผิดชอบของเอเอฟเอส ประเทศอุปถัมภ์ เช่นเดียวกับโครงการทั่วไปของเอเอฟเอส โดยทางเอเอฟเอส ประเทศจีนจะทำการคัดเลือกโรงเรียนตามมาตรฐานของโรงเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน โดยโรงเรียนอุปถัมภ์ 1 แห่ง จะรับผู้เข้าร่วมโครงการได้กลุ่มละประมาณ 6 – 18 คน

หอพัก 
หอพักจะตั้งอยู่ในโรงเรียนอุปถัมภ์ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ (Boarding School) ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะพัก 2 – 4 คนต่อห้อง โดยนักเรียนจะได้ไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ที่เป็นชาวจีนช่วงเสาร์-อาทิตย์ ช่วงปิดเทอม และช่วงวันหยุดบ้างในบางโอกาส
การเงิน
            ในประเทศจีน ใช้สกุลเงินหยวน วิธีการโอนเงินที่สะดวกที่สุดคือ การโอนผ่านบัญชีบัตรเดบิตที่สามารถถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ในต่างประเทศได้ เนื่องจากในแต่ละเมืองจะมีตู้ ATM อยู่ ซึ่งปกติผู้ดูแลจะเป็นผู้แนะนำหรือพาผู้เข้าร่วมโครงการไปกด
           TIP: แนะนำให้เปิดเป็นชื่อบัญชีของผู้ปกครอง เพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงิน เพราะหากผู้เข้าร่วมโครงการทำบัตรหาย ผู้ปกครองสามารถทำบัตรใหม่แล้วส่งไปให้ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งง่ายกว่าในกรณีที่บัญชีเป็นชื่อของผู้เข้าร่วมโครงการ
อาหาร
          อาหารบางอย่างจะเหมือนอาหารที่เรารับประทานกันในประเทศไทย แต่รสชาติจะแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น  ทางตอนใต้จะรับประทานข้าวเป็นหลัก ส่วนทางตอนเหนือจะรับประทานบะหมี่ หรือหมั่นโถว และมีเนื้อสัตว์ ผักประกอบ โดยโรงเรียนจะมีโรงอาหารที่ให้บริการ 3 มื้อซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับค่าครองชีพของเมืองนั้นๆ   
อากาศ
          ประเทศจีนมีพื้นที่กว้างใหญ่ สภาพอากาศจึงแตกต่างกันตามแต่ละท้องถิ่น โรงเรียนที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ไปอยู่นั้น มีทั้งที่อยู่ทางตอนเหนือและทางตอนใต้ของประเทศจีน อย่างไรก็ตาม โรงเรียนอุปถัมภ์ในจีนที่มีสภาพอากาศหนาวนั้น จะมีเครื่องทำความร้อนภายในห้องพักและอาคาร ในช่วงแรก ผู้เข้าร่วมโครงการอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้ากับอากาศ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการปรับตัวไม่นานมาก เพราะอากาศจะค่อยๆ หนาวขึ้นเป็นลำดับ
ภาษา
          สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเรียนภาษาจีนกลางมาก่อนเลย ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เพราะจะมีการปูพื้นฐานภาษาจีนตั้งแต่เริ่มต้น โดยอาจารย์ชาวจีนที่มีเทคนิคในการสอนที่เข้าใจง่าย แม้จะยังฟังไม่ออกก็ตาม นักเรียนไทยที่จบโครงการกลับมาประเทศไทยแล้วสามารถสื่อสารได้ดีถึงดีมาก
          สำหรับผู้ที่เคยเรียนแล้ว ก็เป็นการฝึกฝนเพิ่มเติม และเป็นการเรียนรู้จากเจ้าของภาษาจริง
การเรียนการสอน
          ช่วงประมาณ 2 – 3 เดือนแรก โรงเรียนอุปถัมภ์จะมีการจัดคาบเรียนภาษาจีนอย่างน้อย 15 คาบต่อสัปดาห์ (Intensive Language Course) เพื่อฝึกฝนทักษะด้านฟัง พูด อ่าน และเขียน หลังจากนั้นจะเรียนภาษาจีนอย่างน้อย 10 คาบต่อสัปดาห์ส่วนการเรียนในวิชาอื่นๆนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าไปเรียนในห้องเรียนของนักเรียนจีนปกติทั่วไปเมื่อสามารถเข้าใจภาษาและมีความพร้อมแล้ว และได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆของจีน ไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะ ขนบธรรมเนียม กีฬา และดนตรี
การทดสอบความถนัดการใช้ภาษาจีน (HSK test)
           ช่วงระหว่างที่เข้าร่วมโครงการนั้น นักเรียนสามารถวัดระดับการใช้ภาษาจีนของตนเองได้โดยการสอบ HSK Test ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง ซึ่งนักเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งที่สอบ โดยทางเอเอฟเอส ประเทศจีนจะช่วยในการประสานงานเรื่องการจัดสอบให้เป็นที่น่าภูมิใจว่า นักเรียนของเราที่เคยเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นที่สามารถสอบผ่าน Level 5 และ 6 ซึ่งเป็นเกรดสูงสุดของ HSK Test ได้
การกลับมาเทียบโอนชั้นเรียน
          ช่วงท้ายโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับหลักฐานด้านการศึกษาจากโรงเรียนอุปถัมภ์ซึ่งสามารถนำกลับมาทำการเทียบโอนชั้นเรียนกับโรงเรียนต้นสังกัดของผู้เข้าร่วมโครงการในประเทศไทยได้ แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียนต้นสังกัดของผู้เข้าร่วมโครงการในประเทศไทย ตามกฎกระทรวง จึงขอแนะนำให้ท่านผู้ปกครองและผู้เข้าร่วมโครงการปรึกษากับทางโรงเรียนต้นสังกัดให้เรียบร้อยก่อนเข้าร่วมโครงการ

ประสบการณ์นักเรียนเก่า

กว่าจะมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนAFS ณ ประเทศจีนโครงการอยู่หอพัก

ประสบการณ์นักเรียนแลกเปลี่ยน จีนหอพัก

โรงเรียนจีน...เรียนหนักวันละ 10 คาบ+วันหยุดก็มีชดเชย!

AFS China53 Shijiazhuang No.25

Map

Videos

  • นักเรียน AFS รุ่น
×
×
ประกาศเลื่อนวันปิดรับสมัคร
โครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57
เขตที่เลื่อนวันปิดรับสมัครเป็นวันที่ 8 มิ.ย.60 คลิกที่นี่
เขตที่ไม่เลื่อนวันปิดรับสมัคร โดยปิดรับสมัครเหมือนเดิมคือวันที่ 7 มิ.ย. 60 คลิกที่นี่