AFS Site

Hungary (HUN) Europe http://www.afs.hu/

Info

ชื่อประเทศ : สาธารณรัฐฮังการี ( The Republic of Hungary )

ที่ตั้ง : มีอาณาเขตทิศเหนือจรดประเทศสโลวาเกีย ทิศตะวันออกจรดประเทศโรมาเนียและประเทศยูเครน ทิศใต้จรดประเทศเซอร์เบียและประเทศโครเอเชีย ทิศตะวันตกเฉียงใต้จรดประเทศสโลวีเนียและทิศตะวันตกจรดประเทศออสเตรีย

เมืองหลวง : กรุงบูดาเปสต์

ประชากร : ประมาณ 10 ล้านคน

อุณหภูมิ ภูมิอากาศ : ฤดูหนาว คือเดือนตุลาคมถึงมีนาคม อุณหภูมิประมาณ 3-10 องศาเซลเซียส

ฤดูร้อน คือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม อุณหภูมิประมาณ 25-35 องศาเซลเซียส

ภาษาที่ใช้ทางการ : ภาษาฮังกาเรียน

ศาสนา : โรมันคาทอลิก 51.9% คาลวินิสต์ 15.9% ลูเธอแรนส์ 3% และกรีกคาทอลิก 2.6%

สกุลเงิน : โฟรินต์ (Forint) (HUF)

ระบบการศึกษา : การศึกษาภาคบังคับของประเทศฮังการีมี 12 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน

- ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือน กันยายน – สิ้นมกราคม

ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กลางเดือนมิถุนายน

- นักเรียนเอเอฟเอสจะได้รับการจัดสรรให้เรียนใน Grade 10, 11 หรือ 12

จะมีการสอนภาษาฮังกาเรียนให้กับนักเรียน ใน 3 เดือนแรกโดยคุณครูและอาสาสมัคร

พื้นฐานภาษาที่ควรเรียนรู้ก่อนการเดินทาง:  ภาษาอังกฤษ และภาษาฮังกาเรียนขึ้นพื้นฐาน

ข้อกำหนดในการจัดครอบครัวอุปถัมภ์:   ไม่รับผุ้สูบบุหรี่

อาจหาครอบครัวอุปถัมภ์ยาก หากระบุความต้องการมากเกินไป    

Map

Videos

  • นักเรียน AFS รุ่น
  • นักเรียน AFS รุ่น
×
×
ประกาศเลื่อนวันปิดรับสมัคร
โครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57
เขตที่เลื่อนวันปิดรับสมัครเป็นวันที่ 8 มิ.ย.60 คลิกที่นี่
เขตที่ไม่เลื่อนวันปิดรับสมัคร โดยปิดรับสมัครเหมือนเดิมคือวันที่ 7 มิ.ย. 60 คลิกที่นี่