AFS Site

Malaysia (MAS) Asia Pacific http://www.afsmas.org/

Info

ชื่อประเทศ : สหพันธรัฐมาเลเซีย ( Federation of Malaysia )

ที่ตั้ง : อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ทางตอนใต้สุดของคาบสมุทรมลายู (มาเลเซียตะวันตก) มีพรมแดนติดกับประเทศไทย และทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว(มาเลเซียตะวันออก) มีพรมแดนติดกับประเทศอินโดนีเซีย มีพื้นที่รวม 329,847 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง : กัวลาลัมเปอร์

ประชากร : จำนวน 30,267,367 คน (ปี 2014) มากเป็นอันดับที่ 43 ของโลก

อุณหภูมิ ภูมิอากาศ : มาเลเซียตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศภาคพื้นสมุทร มีอากาศคล้ายคลึงกับภาคใต้ประเทศไทย แต่มีปริมาณน้ำฝนมากกว่า อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ระหว่าง 22-32 มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน (มกราคม-ตุลาคม) และฤดูฝน (พฤศจิกายน-มกราคม)

ภาษาที่ใช้ทางการ : ภาษามาเลย์ และมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง รวมไปถึงการใช้ภาษาจีนในบางภูมิภาค (นักเรียนต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้ และต้องเรียนรู้ภาษามาเลย์ ภาษาจีน หรือภาษาทมิฬเพิ่มเติม)

ศาสนา : 61.3% นับถือศาสนาอิสลาม

19.8% นับถือศาสนาพุทธ

9.2% นับถือศาสนาคริสต์

6.3% นับถือศาสนาฮินดู

2.1% นับถือศาสนาอื่นๆ

สกุลเงิน : Ringgit (RM) (MYR) ริงกิต

ระบบการศึกษา :  แบ่งเป็น 4 ระดับ

ระดับเตรียมอนุบาล แบ่งเป็น เตรียมอนุบาล (อายุ 3-4 ปี) และอนุบาล (อายุ 4-6 ปี)
ระดับประถมศึกษา แบ่งเป็น Year 1 Year 6 (อายุ 7-12 ปี)
ระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็น Form 1 Form 6/Pre-University (อายุ 13-19 ปี)
ระดับอุดมศึกษา

การเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา ดังนี้

ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม สิ้นเดือนพฤษภาคม

ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน สิ้นเดือนพฤศจิกายน
นักเรียนเอเอฟเอสจะได้รับการจัดให้เข้าเรียนในระดับชั้น Grade 10 หรือ Grade 11

ข้อกำหนดในการจัดสรรครอบครัวอุปถัมภ์:

ไม่รับนักเรียนที่สูบบุหรี่
มังสวิรัติหาครอบครัวอุปถัมภ์ยาก

อายุ: 15 17.5 ปี  

Map

Videos

  • นักเรียน AFS รุ่น
×
×
ประกาศเลื่อนวันปิดรับสมัคร
โครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57
เขตที่เลื่อนวันปิดรับสมัครเป็นวันที่ 8 มิ.ย.60 คลิกที่นี่
เขตที่ไม่เลื่อนวันปิดรับสมัคร โดยปิดรับสมัครเหมือนเดิมคือวันที่ 7 มิ.ย. 60 คลิกที่นี่